Tỳ sa môn thiên vương

-

Hán dịch: Khai lấp Nghi Đồng Tam Ty_ Đặc Tiến Thí Hồng Lô Khanh_ Túc Quốc Công, thực ấp gồm bố ngàn hộ_ Ban áo tía bộ quà tặng kèm theo Tư Không, tên thụy là Đại Giám, thương hiệu hiệu đó là Đại Quảng Trí_Chùa Đại Hưng Thiện_ Tam Tạng Sa Môn BẤT KHÔNG phụng chiếu dịchSưu tập Thủ Ấn, hồi sinh Phạn Chú với Việt dịch: HUYỀN THANH

*

Bấy tiếng Tỳ Sa Môn Thiên Vương (Vaiśravaṇāya-deva-rāja) ở trước Đức Phật, chắp tay bạch Phật rằng: “Thế Tôn! bé vì lợi ích an vui, tài bảo nhiều có, hộ trì cho việc đó Hữu Tình sinh sống đời vị lai, bắt buộc nói Tự Chân Ngôn (Chân Ngôn của mình), Chân Ngôn này của con như báu Chân Đà Ma Ni (Cintā-mani: Ngọc Như Ý) giỏi mãn các nguyện. Xin Đức vậy Tôn nghe rồi hãy hứa cho con nói “.

Bạn đang xem: Tỳ sa môn thiên vương

Đức Phật bảo: “Lành thay! Lành gắng Thiên vương! Ông tốt thương ghi nhớ Hữu Tình, ông cứ theo ý mình mà nói”.

Khi ấy Tỳ Sa Môn Thiên Vương sướng vô lượng, liền ngơi nghỉ trước Đức Phật, nói Tâm Chân Ngôn (Citta-mantra) là :

“Nẵng mô la đát nẵng đát la dạ dã (1) nẵng mô mập thất la ma noa dã (2) ma ha la nhạ dã (3) tát phộc tát đát phộc nẵng ma (4) xá mồi nhử lý cha la noa dã (5) vớ địa ca la dã (6) đánh khiên ná ná dã (7) đát sa một nẵng tắc cật lý đát phộc (8) y hàm, mập thất la ma noa, hột lý nãi dã (9) ma sao nhiều dĩ trẹo nhĩ (10) tát phộc tát đát phộc, sơn khư phộc hám (11) đát nễ dã tha (12) Án – tất địa, vớ địa, (13) sơn mẫu, tô chủng loại (14) tả tả tả tả (15) tả la, tả la (16) sa la, sa la (17) yết la, yết la (18) chỉ lý, chỉ lý (19) củ lỗ, củ lỗ (20) mẫu mã lỗ, chủng loại lỗ(21) công ty lỗ, công ty lỗ (22) sa đà dã át tham ma ma (23) ninh để dã, mạt tha nỗ bà phộc, sa phộc hạ (24) khủng thất la ma noa dã, sa phộc hạ (25) tp. đà nẵng ná dã, sa phộc ha (26) ma noa la tha (27) bẫy lý cha la ca dã, sa phộc hạ (28)”

*)NAMO RATNA-TRAYĀYA

NAMO VAIŚRAVAṆĀYA MAHĀ-RĀJĀYA

SARVA-SATVĀNĀM ĀŚĀ-PARIPŪRAṆĀYA SIDDHI KARĀYA –

SUKHA DADĀYA – TASMAI NAMAḤSKṚTVA

ĪMĀṂ VAIŚRAVAṆĀ-HṚDAYAM ĀVARTTA IṢYA mày – SARVA-

SATVA SUKHĀ VAHAṂ

TADYATHĀ: OṂ – SIDDHI SIDDHI – SUMU SUMU – CA CA CA CA –

CARA CARA – SARA SARA – KARA KARA – KIRI KIRI – KURU KURU – MURU MURU – CURU CURU – SĀDHAYA ARTHAṂ MAMA – NITYA MATHANO BHĀVA – SVĀHĀ.

VAIŚRAVAṆĀYA – SVĀHĀ

DHANADĀYA – SVĀHĀ

MANORATHA PARIPŪRAKĀYA – SVĀHĀ

(Bản không giống ghi nhấn Tỳ Sa Môn Thiên vương vãi Căn phiên bản Chú là:

NAMO RATNA-TRAYĀYA

NAMO VAIŚRAVAṆA MAHĀ-RĀJĀYA, SARVA-SATTVĀNĀṂ ĀŚĀPARIPŪRAṆĀYA, SIDDHI KARĀYA, SUKHĀDADĀYA. TASĀN NAMASKṚTVA _ ĪMĀṂ VAIŚRAVAṆA-HṚDAYA MĀVARTA IṢYĀMI

SARVA SATTVA SUKHĀ VAHAṂ

TADYATHĀ: OṂ_ SIDDHI SIDDHI , ŚUMU ŚUMU, CAṆḌA CAṆḌA,

CARA CARA, SĀRA SĀRA, KARA KARA, KIRI KIRI, KURU KURU, MURU MURU, CURU CURU, SĀDHAYA ARTHAṂ MAMA, NITYA MANATHO

BHĀVA SVĀHĀ

VAIŚRAVAṆĀYA SVĀHĀ

DHANADĀYA SVĀHĀ

MANORATHA PARIPŪRAKĀYA SVĀHĀ)

_Bấy giờ, Tỳ Sa Môn Thiên vương nói Chân Ngôn này xong, ngay lập tức bạch Phật rằng: “Thế Tôn! ni con nói đến Pháp thọ trì Chân Ngôn.

Trước tiên phải lấy An tất Hương, Bạch Đàn Hương, Long não Hương, Đa Diệp La Hương, Huân Lục Hương, Tô thích hợp Hương, hoà những thứ hương thơm này bái dường nhỏ là Tỳ Sa Môn Thiên Vương.

Nếu Nghinh Thỉnh thì kết Căn bản Ấn, đưa hai ngón trỏ hướng đến thân mình triệu ba lần.

*

Liền tụng Chân Ngôn 7 vươn lên là rồi buông Ấn bên trên đỉnh đầu.

“Đát nễ dã tha (1) nẵng mô bự thất la ma noa dã (2) nẵng mô tp đà nẵng ná dã (3) đà mật thấp phộc la dã (4) A diệp tha diệp tha (5) A bả lý nhĩ đa, đà mật rẻ phộc la (6) chén bát la ma ca lỗ nê ca (7) tát phộc tát đáp phộc hứ đa tức nhiều (8) ma ma, thành phố đà nẵng ma noa, chén la duệ tha (9) sa phộc diễm ma diệp tha, sa phộc hạ (10)” 

*)TADYATHĀ: NAMO VAIŚRAVAṆĀYA

NAMO DHANADĀYA – DHANEŚVARĀYA

AKARṢA AKARṢA – APARIMITA DHANEŚVARA – PARAMAKĀRUṆIKA _SARVA-SATVA HĪTA CITTA – MAMA DHANA MANU – PRAYACCHA SVAYAṂ AKARṢA – SVĀHĀ

(Bản khác ghi nhận Nghinh Thỉnh Tỳ Sa Môn Thiên vương Chân Ngôn là :

NAMO RATNA-TRAYĀYA

NAMO VAIŚRAVAṆĀYA

NAMO DHANADĀYA DHANEŚVARĀYA

ĀGACCHA ĀGACCHA APARIMITA DHANEŚVARA PARAMA KĀRUṆIKA, SARVA SATTVA HITA CITTA MAMA DHANA MANU PRAYACCHA SVAYAṂ ĀGACCHA SVĀHĀ)

Hành trả niệm tụng thường không cách trở cho mang lại khi con của Tỳ Sa Môn Thiên vương là Tán Nễ Sa (?śandika) hiện hình đồng tử bảo tín đồ Trì Tụng rằng:

“Ngươi có vấn đề gì nhưng triệu thỉnh cha của Ta?”

Người Trì Tụng đáp: “Tôi bởi vì cúng dường Tam Bảo, xin trao tài bảo đến tôi”

Trong khoảng khắc, Đồng Tử Tán Nễ Sa quay về nơi cư ngụ của Tỳ Sa Môn Thiên vương nói cùng với vua thân phụ rằng: “Người Trì Tụng cầu những tài bảo để cúng dường, làm tiện ích cho Hữu Tình”

Tỳ Sa Môn Thiên vương bảo Đồng Tử Tán Nễ Sa rằng: “ Ngày ngày bé đưa 100 chi phí vàng cho những người Trì Tụng cho đến khi bạn ấy xong xuôi tuổi thọ”

Đồng Tử Tán Nễ Sa ấy ngày ngày đưa 100 tiền vàng cho những người Trì Tụng với đặt tiền sống cạnh đầu người đó

Tiền vàng ấy không giống với nhiều loại Hương Khí. Trước tiên, nguyện giành được việc ấy, trừ việc tự đem dùng, trong khi nên hành xả thí chẳng cần chất cất mà ủ ấp tính keo kiệt. Thường đối với tất cả Hữu Tình khởi trọng tâm Đại Bi, đừng sinh ghen ghét . Ở nơi im thin thít dùng hương hoa, thức ăn uống uống, đèn sáng thù chiến hạ …. Như Pháp thờ dường ba báu Phật, Pháp, Tăng, lại thêm suy bốn không ngăn cách về Tỳ Sa Môn Thiên vương và các quyến thuộc.

Do niệm ân đức, đề nghị thường tụng bài xích tán Cát Tường làm cho Thiên vương ấy được các điều vui mừng tốt lành. Nguyện mang đến Nam phụ nữ quyến thuộc, nội nước ngoài thân nhân, Phụ Bât cho đến Sứ Giả, những Doanh Tòng cùng Quốc Giới thơ mộng của Tỳ Sa Môn thảy hầu như được 10 nhiều loại Phước Lợi nhưng chư Phật đã khen ngợi Ấy là:

Niềm tin vào sạchGiớiNgheXả (Buông bỏ)Thọ nhậnTuệHình MạoSức lựcBiện tàiSắc, thanh, hương, vị, xúc, phú qúy trường đoản cú tại. Ở vào Phật Pháp mở được mắt Pháp, hội chứng đắc Thánh Quả, được Diệu Pháp Cam Lộ cũng rất được Pháp 37 Phẩm Trợ Phật Đạo.

Người Trì Tụng mỗi ngày tác phân phát Nguyện bởi vậy thì Tỳ Sa Môn Thiên Vương ngay tức thì sinh sướng bảo Doanh Tòng Quyến Thuộc của bản thân rằng: “Các ngươi thấy fan Trì Tụng đó đối với Ta vô cùng cung kính thâm nám sâu”.

Lại bảo với nhỏ là Tán Nễ Sa rằng: “Người Trì Tụng mong muốn muốn thấy Ta Tỳ Sa Môn Dạ Xoa Vương, muốn đóng cửa nẻo ác, Ta khiến cho tất cả những người ấy được khá đầy đủ mọi ý win Nguyện, thọ vô lượng trăm ngàn tuổi, đắc được báu Như Ý, phép cất cánh trên hư không, được An Đát La và kho tàng bị bít dấu, Ta khiến cho nam, nữ, vua chúa thương cảm người ấy, cũng giải được ngôn từ của tất cả cầm thú, khiến cho được nhiều có, lâu dài xa lìa sự thiếu thốn nghèo khó”

Người Trì Tụng ấy thường ở ngày mồng 08 với ngày 15 của kỳ Bạch Nguyệt (śukla pakṣa: 15 ngày đầu của tháng – Apūryamāna pakṣa) khiến cho thợ vẽ lâu tám Giới, rửa ráy gội, khoác áo new sạch, đem Bạch điệp (vải lụa màu trắng) chẳng giảm đứt nhưng mà vẽ Tượng. Trong color ấy chẳng cần sử dụng keo nấu dùng da thú,

Chính thân vẽ Đức Phật thích hợp Ca Mâu Ni (Śākya-muṇi) tác tướng Thuyết Pháp. Bên bắt buộc Đức Phật vẽ hình Cát Tường Thiên Nữ (Śrī-devī) với nhỏ mắt rộng dài, dung mạo tịch tĩnh, đầu team mão Trời, Anh Lạc, vòng xuyến đeo ở cánh tay nghiêm túc thân ấy, tay cần tác Thí Nguyện Thủ, tay trái thay hoa sen hé nở.

Xem thêm: Lời Bài Hát Em Làm Người Yêu Anh Nhé Baby, Lyric Hợp Âm Làm Vợ Anh Nhé Ba

Vẽ Tượng xong, ở khu vực thanh tĩnh, an Tượng, cúng dường, cần sử dụng hương xoa (dầu thơm) vòng hoa, mùi hương đốt, thức nạp năng lượng uống, đèn sáng….cúng nhịn nhường Đức Phật với cát tường như ý Thiên Nữ. Tín đồ Thọ Trì chẳng cần đem chổ chính giữa kém cỏi cơ mà sinh sự sợ hãi hãi, phải dùng Tâm quyết định như Pháp tụng Chân Ngôn của cát tường Thiên nữ này là :

“Nẵng mô thất-lý già nẵng dã (1) nẵng mô béo thất la ma noa dã (2) ma hạ dược khất sái, la nhạ địa la nhạ dã (3) Nẵng mạc thất-lý dạ duệ (4) ma hạ nễ phệ (5) đát nễ dã tha (6) Án – đát la, đát la (7) đốt lỗ đốt lỗ (8) tô fe khu, sơn sắt khu vực (9) ma nê ca nẵng ca (10) phộc nhật la phệ chị em lý dã (11) mục cật đa nẵng ma lăng cật lữ nhiều (12) Bộc (13) tát phộc tát đát phộc (14)hứ nhiều ca ma (15) lớn thất la ma noa (16) thất-lý dã nê vĩ (17) mạt lạp tỳ (18) ngu hề hứ (19) nắm la noa, chũm la noa (20) Ma sa, ma sa (21) năn nỉ la xả dã, tất địa(22) ná ná hứ minh (23) nằn nì la xả nẵng ca ma tả (24) nại la xả nam giới (25) chén la hạ la hạ la ná dã ma nhược, sa phộc hạ (26)”

*)NAMO ŚRĪ- GAṆĀYA

NAMO VAIŚRAVAṆĀYA – MAHĀ-AKṢA-RĀJA – ADHIRĀJĀYA.

NAMAḤ ŚRĪYĀYE MAHĀ-DEVI.

TADYATHĀ: OṂ – TĀRA TĀRA – TURU TURU – ŚĀSTRA ŚĀSTRA

MAṆI, KANAKA, VAJRA, VAIḌURYA, MUKTĀ, NĀMA ALUṂKṚTA – BHUḤ – SARVA-SATVA HĪTA

KĀMA, VAIŚRAVAṆA, ŚRĪYA DEVI – MĀLĀM VĪ EHYEHI GṚHṆA GṚHṆA – MASA MASA – DARŚAYA SIDDHI – DĀDĀ HĪME – DARŚANA KĀMĀṢYA – DARŚANĀṂ PRAKRADĀYA MAṆA – SVĀHĀ

(Bản khác ghi nhấn Thỉnh Tỳ Sa Môn hiện Thân Chân Ngôn là: NAMAḤ ŚRĪ-GHAṆĀYA

NAMO VAIŚRAVAṆĀYA MAHĀ-YAKṢA-RĀJĀDHIRĀJĀYA

NAMAḤ ŚRĪYĀYE MAHĀ-DEVĪYE

TADYATHĀ: OṂ_ TARA TARA, TURU TURU, MĀRA MĀRA, SUṢṬHU

SUṢṬHU, HĀNA HĀNA, MAṆI KANAKA VAJRA VAIḌŪRYA MUKTĀNĀṂ ALAṂKRTA ŚARĪRAPŪ _ SARVA SATTVA HITA KĀMA VAIŚRAVAṆA

ŚRĪYA-DEVĪ VARADAYA_ EHYEHI MĀVILAMBAṂ GHŪRṆA GHŪRṆA,

MĀRṢA MĀRṢA , DARŚAYA SIDDHI DADĀHIME, DARŚANA KĀMASYA DARŚANAṂ PRAHLĀDAYA NAMAḤ SVĀHĀ)

_Bấy giờ, Tỳ Sa Môn Thiên vương vãi thấy bạn Trì Tụng Chân Ngôn này cùng cúng nhường Đức Như Lai thì yêu dấu Hành Giả. Liền hiện thành thân Đồng Tử hoặc hình Cư Sĩ, tay nên cầm báu Như Ý, tay trái cầm dòng rương tiến thưởng , dung mạo tịch tĩnh đi mang lại trước Tượng. Lễ Phật xong, bảo hành Giả rằng: “Nay ngươi hy vọng cầu nguyện gì vị trí Ta? Vì muốn vào hang A Tu La ư? vì cầu kho báu bị đậy lấp ư? bởi vì cầu lửa, nước, bạc tình bị bít khuất ư? do cầu An Đát La Nhạ kính ái ư? Vì mong mỏi thành tựu Hùng Hoàng ư? Vì ước ao thành tựu dung dịch An Thiện na ư? Vì mong muốn thành tựu Trì Minh ư? Vì ý muốn thành tựu phép cất cánh trên lỗi Không ư? bởi vì mưốn thọ mệnh một Đại Kiếp ư? ví như nguyện mong theo mọi các loại như vậy, thảy xuất xắc thành tựu”

Người Trì sáng tỏ với Tỳ Sa Môn Thiên vương rằng : “Nguyện đến tôi thông đạt toàn bộ xứ, dành được vàng bạc vô tận, danh xưng, phước đức, lâu mệnh vô lượng

kiếp, cất cánh trên hỏng không, vươn lên là hóa, những loại Du Già tự Tại”

Tỳ Sa Môn nói: “Tùy theo ước nguyện của ngươi”

Khi ấy. Tỳ Sa Môn Thiên vương vãi muốn làm rõ nghĩa đó lần nữa, cần nói Kệ (Gāthā) là:

Giả sử tất cả Nhật Nguyệt

Trên ko rơi xuống đất

Hoặc đại địa nghiêng lật

Thà có việc như vậy

Chẳng buộc phải sinh chút nghi

Pháp này dễ dàng thành tựu

Chẳng mượn nơi trai giới

Lợi ích kẻ nghèo túng

Tất cả người cung kính

Đến khi hết thọ mệnh

Tỳ Sa Môn gia trì

Mau lìa những ách nạn

Tướng Dược Xoa vệ hộ

Thường tùy fan Thọ Trì

Nếu giỏi trì Giáo này

Các nguyện những thành tựu

Nhanh chóng như bắn tên

Các vua kính tín đồ đó

Đạt được báu vô tận

Ngàn câu đê (Koṭi) Dược Xoa (Yakṣa)

Vệ hộ người Trì Tụng

Hay mãn các Thắng Nguyện

Giải thoát các nẻo ác

Nếu thấy Tỳ Sa Môn (Vaiśravaṇa)

Câu Vĩ La (Kubera), Tài Thí (Dhanadāya)

Đắc được trí tuệ lớn

Cho cho Thiên Nhãn Thông

Thọ mệnh câu đê tuổi

Người tất cả Tâm ân trọng

Thọ kính Giáo Pháp này

Cần bắt buộc cầu thành tựu

Quyết định không có nghi

Nay, pháp phòng thân này

Đa Văn Thiên vẫn nói

Do đây gia trì phải Chân Ngôn Thượng tất Địa ngay tức khắc tụng Hộ Thân Minh.

“Nẵng tế bào la đát nẵng đát la dạ dã (1) Nẵng mô mập thất la ma noa dã (2) ma hạ la nhạ dã (3) Đát nễ dã tha (4) Án – Lãng nga, lãng nga (5) noản noa, noản noa (6) củ noa củ nỗ (7) ma hạ la nhạ (8) sái khất sái, trệu khất trẹo hàm (10) tát mạo chén bát nại la bự tỳ dược, sa phộc hạ (10)”

*)NAMO RATNA-TRAYĀYA

NAMO VAIŚRAVAṆĀYA MAHĀ-RĀJĀYA.

TADYATHĀ: OṂ – RAṄGA RAṄGA – DAṆḌA DAṆḌA – KUṆA KUṆI MAHĀ-RĀJA – RAKṢA RAKṢA MĀṂ – SARVA UPADRAVEBHYAḤ –

SVĀHĀ

(Bản khác ghi thừa nhận Hộ Thân Chân Ngôn là: NAMO RATNA-TRAYĀYA

NAMO VAIŚRAVAṆA MAHĀ-RĀJĀYA

TADYATHĀ: OṂ_ RAÑGHAS RAÑGHAS, KṢĪNA KṢĪNA , KṢUṆU KṢUṆU, SAVA SAVA, KARA KARA, MAHĀ-VIKRAMA MAHĀ-VIKRAMA, MAHĀ-RĀJA, RAKṢA RAKṢA MĀṂ, SARVA UPADRAVEBHYAḤ SVĀHĀ)

_Nay ta nói Căn bạn dạng Ấn (Mūla-mudra), sử dụng 2 tay, bên phải đè bên trái, thuộc cài chéo nhau mặt trong, dựng thẳng 2 ngón vô danh sao cho các đầu ngón phù hợp nhau, co 2 ngón trỏ như móc câu.

*

Nếu lúc Nghinh Thỉnh thì hướng về thân mình triệu mời.Nếu lúc Phát Khiển thì hướng ra phía bên ngoài bật phát.

Khi Niệm Tụng thì kết Ấn để ngay trái Tim tụng 7 biến, ngay thức thì buông Ấn trên đỉnh đầu

_Tiếp nói về Cát Tường Thiên thanh nữ Ấn, chắp đôi tay lại giữa rỗng, mở 2 ngón trỏ 2 ngón thân 2 ngón vô danh rồi thu hẹp như bông hoa sen. Hòa hợp cứng 2 ngón cái, 2 ngón út.

*

Khi Niệm Tụng thì để ngay trái Tim, tụng Chân Ngôn 7 đổi thay rồi buông Ấn trên đỉnh đầu.

Tỳ Sa Môn Thiên vương Chú là :

“Nam mô bùi thước la bá noa tả (1) ma ha phân tử la xà tả thí tỳ (2) sa bà ha (3) thí bà bạt điệt lê, sa bà ha (4)”

*)NAMO VAIŚRAVAṆAṢYA MAHĀ-RĀJAṢYA – ŚIVE – SVĀHĀ

ŚIVA BHADRI – SVĀHĀ

(Bản khác ghi nhận Tỳ Sa Môn Thiên vương vãi Chú là:

NAMO VAIŚRAVAṆASYA MAHĀ-RĀJASYA

ŚIVE ŚIVAṂ VARADE SVĀHĀ)

Nếu Chú vào dầu sạch sẽ 07 biến, đem xoa lên nơi nằm rồi xin tài vật, ắt được như cầu nguyện.

KINH TỲ SA MÔN THIÊN VƯƠNG

_Hết_

Dịch âm Phạn Chú:

NAMO RATNA-TRAYĀYA

NAMO VAIŚRAMAṆĀYA MAHĀ-RĀJĀYA, SARVA-SATVĀNĀṂ ĀŚĀPARIPŪRAṆĀYA, SIDDHI KARĀYA, SUKANDANĀYA. TASMAI

NAMAḤSKṚTVA _ ĪMĀṂ VAIŚRAMAṆĀ-HṚDAYA MĀVARTTĀ IṢĀMI SARVA SATTVA SUKHĀ VAHAṂ

TADYATHĀ: OṂ_ SIDDHI SIDDHI, SUSU SUSU, CA CA CA CA, CARA CARA, SARA SARA, KARA KARA, KIRI KIRI, KURU KURU, MURU MURU, CURU CURU, SĀDHAYA ARTHAṂ MAMA, NITYA MATHANO

BHĀVA SVĀHĀ

VAIŚRAMAṆĀYA SVĀHĀ

DHANADĀYA SVĀHĀ

MANORATHA PARIPŪRAKĀYA SVĀHĀ

NAMAḤ ŚRĪ-GAṆĀYA

NAMO VAIŚRAMAṆĀYA – MAHĀ-YAKṢARĀJA – ADHIRĀJĀYA.

NAMAḤ ŚRĪYĀYE MAHĀ-DEVI.

TADYATHĀ: OṂ – TĀRA TĀRA – TURU TURU – SUṢṬRA SUṢṬRA

MAṆI, KANAKA, VAJRA, VAITŪRYA, MUKTI, NĀMA LUṂKṚTA – BHŪḤ – SARVA-SATVA HĪTA KĀMA, VAIŚRAMAṆA, ŚRĪYA-DEVĪ – MĀLAṂ VĪ