Trường đại học xã hội và nhân văn hà nội

-

II. THÔNG TIN TUYỂN SINH CÁC NGÀNH/CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TT

Tên ngành/Chương trình đào tạo

Mã ngành

Mã tổng hợp bài bác thi/môn thi giỏi nghiệp THPT

Chỉ tiêu 2021

KQ thi

THPT 2021

Pmùi hương thức khác

1

Báo chí

QHX01

A01,C00,D01,D04,D78,D83

55

15

2

Báo chí* (CTĐT CLC)

QHX40

A01,C00,D01,D78

30

5

3

Chính trị học

QHX02

A01,C00,D01,D04,D78,D83

40

5

4

Công tác xóm hội

QHX03

A01,C00,D01,D04,D78,D83

50

10

5

Khu vực Đông Nam Á học

QHX04

A01,D01,D78

33

7

6

Đông phương thơm học

QHX05

C00,D01,D04,D78,D83

50

10

7

Nước Hàn học

QHX26

A01,C00,D01,D04,D78,D83

40

10

8

Hán Nôm

QHX06

C00,D01,D04,D78,D83

25

5

9

Khoa học quản lý

QHX07

A01,C00,D01,D04,D78,D83

50

15

10

Khoa học cai quản lý* (CTĐT CLC)

QHX41

A01,C00,D01,D78

30

5

11

Lịch sử

QHX08

C00,D01,D04,D78,D83

45

10

12

Lưu trữ học

QHX09

A01,C00,D01,D04,D78,D83

40

5

13

Ngôn ngữ học

QHX10

C00,D01,D04,D78,D83

45

10

14

Nhân học

QHX11

A01,C00,D01,D04,D78,D83

40

5

15

Japan học

QHX12

D01,D06,D78

40

10

16

Quan hệ công chúng

QHX13

C00,D01,D04,D78,D83

55

10

17

Quản lý thông tin

QHX14

A01,C00,D01,D04,D78,D83

42

8

18

Quản lý thông tin* (CTĐT CLC)

QHX42

A01,C00,D01,D78

30

5

19

Quản trị hình thức dịch vụ du ngoạn cùng lữ hành

QHX15

A01,D01,D78

60

15

20

Quản trị khách hàng sạn

QHX16

A01,D01,D78

55

15

21

Quản trị vnạp năng lượng phòng

QHX17

A01,C00,D01,D04,D78,D83

60

10

22

Quốc tế học

QHX18

A01,C00,D01,D04,D78,D83

55

15

23

Quốc tế học* (CTĐT CLC)

QHX43

A01,C00,D01,D78

30

5

24

Tâm lý học

QHX19

A01,C00,D01,D04,D78,D83

65

15

25

Thông tin - Tlỗi viện

QHX20

A01,C00,D01,D04,D78,D83

40

5

26

Tôn giáo học

QHX21

A01,C00,D01,D04,D78,D83

40

5

27

Triết học

QHX22

A01,C00,D01,D04,D78,D83

40

5

28

Vnạp năng lượng hóa học

QHX27

C00,D01,D04,D78,D83

40

5

29

Vnạp năng lượng học

QHX23

C00,D01,D04,D78,D83

55

10

30

Việt Nam học

QHX24

C00,D01,D04,D78,D83

50

10

31

Xã hội học

QHX25

A01,C00,D01,D04,D78,D83

45

10

Tổng cộng: 1.650

1.375

275