Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả mẫu số 03

-
Mẫu giấy mừng đón hồ sơ và hứa trả hiệu quả ban hành kèm theo Quy chế tiến hành qui định một cửa tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg

Mẫu giấy chào đón hồ sơ cùng hứa trả công dụng ban hành dĩ nhiên Quy chế tiến hành chính sách một cửa ngõ, phương pháp một cửa liên thông trên phòng ban hành bao gồm nhà nước ngơi nghỉ địa phương trên Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 mon 3 năm 2015 của Thủ tướng tá Chính phủ

TÊN CƠ QUAN

BỘ PHẬN TIẾP.. NHẬN VÀ  TRẢ KẾT QUẢ

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự bởi vì – Hạnh phúc

——————

Số:……/TNHS

…………, ngày …… mon …… năm……

 

GIẤY TIẾPhường NHẬN HỒ SƠ VÀ HẸN TRẢ KẾT QUẢ

Mã hồ nước sơ:……

(Liên: Lưu/giao khách hàng hàng)

Sở phận đón nhận với trả kết quả………………………………………………………………………………………….

Bạn đang xem: Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả mẫu số 03

Tiếp dìm hồ sơ của:………………………………………………………………………………………………………….

Nội dung đề nghị giải quyết:……………………………………………………………………………………………….

1. Thành phần hồ sơ nộp gồm:

1………………………………………………………………………………………………………………………………

2………………………………………………………………………………………………………………………………

3……………………………………………………………………………………………………………………………..

4………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Xem thêm: Find Jobs At Công Ty Cp Quản Lý Công Viên Chủ Đề Việt Quốc Tuyển Dụng

……………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Số lượng hồ nước sơ:…………(bộ)

3. Thời gian giải quyết và xử lý làm hồ sơ theo hiện tượng là:…………ngày

4. Thời gian dìm hồ sơ: ….giờ…. phút, ngày … mon …năm….

5. Thời gian trả kết quả giải quyết và xử lý hồ nước sơ:… giờ…. phút, ngày….tháng….năm….

6. Đăng ký nhấn công dụng tại:……………

Vào Sổ theo dõi và quan sát hồ sơ, Quyển số:………………… Số sản phẩm công nghệ tự……………

 

NGƯỜI NỘP. HỒ SƠ

(Ký cùng ghi rõ họ tên)

NGƯỜI TIẾP. NHẬN HỒ SƠ

(Ký và ghi rõ bọn họ tên)

Hướng dẫn áp dụng mẫu mã giấy chào đón hồ sơ với hứa hẹn trả kết quả:

– Giấy mừng đón và hẹn trả hiệu quả được lập thành 2 liên; một liên gửi hẳn nhiên Phiếu kiểm soát quy trình xử lý làm hồ sơ và được lưu tại Bộ phận chào đón cùng trả kết quả; một liên giao cho cá thể, tổ chức triển khai nộp hồ sơ;

– Cá nhân, tổ chức triển khai hoàn toàn có thể ĐK thừa nhận kết quả trên Sở phận tiếp nhận cùng trả hiệu quả hoặc tại nhà (trụ slàm việc tổ chức) qua hình thức bưu bao gồm.