Bộ đề thi thpt quốc gia chuẩn cấu trúc bộ giáo dục môn tiếng anh đề số 2

-
*

*

BỘ ĐỀ THI trung học phổ thông QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC MÔN TIẾNG ANH (P3)

14896 lượt thi

50 câu hỏi

55 phút


Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word that differs from the other three in the position of primary áp lực in each of the following questions.

Bạn đang xem: Bộ đề thi thpt quốc gia chuẩn cấu trúc bộ giáo dục môn tiếng anh đề số 2


Xem lời giải

Đáp án B

- Partnership /‘pɑ:tnəʃip/ (n): sự cộng tác, hiệp hội

E.g: He’s gone into lớn partnership with an old friend. (Anh ta bước đầu hợp tác với cùng một tín đồ chúng ta cũ.)

- Romantic /rəʊ"mæntik/ (adj): lãng mạn

E.g: They had a thắm thiết weekkết thúc in the countryside.

- Actually /"æktʃuəli/ (adv): thực sự, trái thật

E.g: What actually happened that night?

- Attitude /"ætitju:d/ (n): thái độ

E.g: You should have a positive attitude to/ towards work.

Đáp án B (trọng âm rơi vào âm ngày tiết máy 2; các từ bỏ sót lại là lắp thêm nhất)


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word that differs from the other three in the position of primary căng thẳng in each of the following questions


A. obedient


B.romantic


C. actually


D. biologist


Xem đáp án

Đáp án C

- Obedient /əʊ"bi:diənt/ (adj): ngoan ngoãn, biết vâng lời

E.g: He is an obedient child.

- Decision /di"siʒən/ (n): quyết định

E.g: I have sầu to lớn make a decision now.

- Mischievous /"misʃivəs/ (adj): tinh nghịch

E.g: He is a mischievous boy.

- Biologist /bai"ɒlədʒi/ (n): công ty sinh đồ học

E.g: He is a famous biologist.

Đáp án C (trọng âm lâm vào hoàn cảnh âm huyết thiết bị nhất; các từ còn sót lại là đồ vật 2)


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs front the other three in pronunciation in each of the following questions.


A. thanked


B. belonged


C. cooked


D.

Xem thêm:

laughed


Xem câu trả lời

Đáp án B

- Thank /θæŋk/ (v): cảm ơn

E.g: You should thank your teacher who’s helped you

Belong /bi’lɒŋ/ (v): trực thuộc về, của

E.g: This book belongs lớn my sister.

- Cook /kʊk/ (v): nấu

E.g: I can cook well.

- Laugh /lɑ:f/ (v): cười

E.g: They always laugh at my jokes.

=> Đáp án B (“ed” được phạt âm là /d/; những từ bỏ còn sót lại được phát âm là /t/)

Note: Quy tắc phát âm đuôi “ed” sau những đụng từ bỏ có quy tắc:

• TH1: vạc âm là /id/: lúc động từ tất cả tận cùng là phụ âm /t/ hoặc /d/

E.g: wanted / wɒntid /; needed / ni:did /

• TH2: phân phát âm là /t/: khi rượu cồn trường đoản cú tận thuộc bởi phú âm vô tkhô giòn /p/, f/, /k/, /s/, /ʃ/, /tʃ/

E.g: stopped / stɒpt /; laughed / lɑ:ft /; cooked / kʊkt /; watched / wɒtʃt /

• TH3: phạt âm là /d/: khi đụng tự tận cùng là những nguan tâm cùng những phú âm còn lại

E.g: played / pleid/; opened /əʊpənd/


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word whose underlined part differs front the other three in pronunciation in each of the following questions


A. sour


B. hour


C. pour


D. flour


Xem lời giải

Đáp án C

- Sour /saʊər/ (adj): chua

E.g: The plums are a bit sour.

- Hour /aʊər/ (n): tiếng, giờ đồng hồ (đồng hồ)

E.g: It takes two hours khổng lồ get there by train.

- Pour /pɔ:r/ (v): đổ, rót, trút

E.g: 1 poured the beer into the glass.

-Flour /flaʊər/ (n): bột mỳ

E.g: Make it with flour.

Đáp án C (“our” được phạt âm là các trường đoản cú còn sót lại là /aʊər/)


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the most suitable response khổng lồ complete each of the following exchangesDavid: “________” Mike: “I won’t say no!”


A. How are things with you, Mike?


B. What about playing badminton this afternoon?


C. Mike, do you know where the scissors are?


D. What’s your favourite drink, tea or coffee?


Xem đáp án

Đáp án B

David: “_________”

Mike: “ Tớ chấp nhận nhé”

A. Mọi vấn đề sao rồi, Mike?

B. Chiều ni đùa cầu lông nhé?

c. Mike, bạn biết chiếc kéo chỗ nào không?

D. Đồ uống mến mộ cùa chúng ta là gì, trà soát tốt cà phê?


Bắt đầu thi giúp xem toàn cục câu hỏi vào đề
Bài thi liên quan BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC MÔN TIẾNG ANH (P1)

50 câu hỏi

55 phút

BỘ ĐỀ THI trung học phổ thông QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC MÔN TIẾNG ANH (P2)

51 câu hỏi

55 phút

BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC MÔN TIẾNG ANH (P4)

50 câu hỏi

55 phút

BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC MÔN TIẾNG ANH (P5)

50 câu hỏi

55 phút

BỘ ĐỀ THI trung học phổ thông QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC MÔN TIẾNG ANH (P6)

50 câu hỏi

55 phút

BỘ ĐỀ THI trung học phổ thông QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC MÔN TIẾNG ANH (P7)

50 câu hỏi

55 phút

BỘ ĐỀ THI trung học phổ thông QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC MÔN TIẾNG ANH (P8)

50 câu hỏi

55 phút

BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC MÔN TIẾNG ANH (P9)

50 câu hỏi

55 phút

BỘ ĐỀ THI trung học phổ thông QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC MÔN TIẾNG ANH (P10)

50 câu hỏi

55 phút

BỘ ĐỀ THI trung học phổ thông QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC MÔN TIẾNG ANH (P11)

50 câu hỏi

55 phút

BỘ ĐỀ THI trung học phổ thông QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC MÔN TIẾNG ANH (P12)

50 câu hỏi

55 phút

BỘ ĐỀ THI trung học phổ thông QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC MÔN TIẾNG ANH (P13)

50 câu hỏi

55 phút

BỘ ĐỀ THI trung học phổ thông QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC MÔN TIẾNG ANH (P14)

50 câu hỏi

55 phút

BỘ ĐỀ THI trung học phổ thông QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC MÔN TIẾNG ANH (P15)

50 câu hỏi

55 phút

BỘ ĐỀ THI trung học phổ thông QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC MÔN TIẾNG ANH (P16)

51 câu hỏi

55 phút

BỘ ĐỀ THI trung học phổ thông QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC MÔN TIẾNG ANH (P17)

50 câu hỏi

55 phút

BỘ ĐỀ THI trung học phổ thông QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC MÔN TIẾNG ANH (P18)

50 câu hỏi

55 phút

BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC MÔN TIẾNG ANH (P19)

50 câu hỏi

55 phút

BỘ ĐỀ THI trung học phổ thông QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC MÔN TIẾNG ANH (P20)

50 câu hỏi