Bài tập về sự điện li có lời giải

-

Nlỗi các em vẫn biết nước là hóa học năng lượng điện li khôn cùng yếu đuối, cùng nhờ vào độ PH của với người ta hiểu rằng chính là môi trường xung quanh axit, môi trường kiềm giỏi môi trường xung quanh trung tính.

Bạn đang xem: Bài tập về sự điện li có lời giải


Bài viết này chúng ta cùng ôn lại một số câu chữ về sự điện li của nước, ph cùng bí quyết giải những dạng bài tập cơ phiên bản vận dụng kiến thức và kỹ năng này.

° Dạng 1: Sự năng lượng điện li của nước cùng PH

* Pmùi hương pháp giải: Vận dụng kỹ năng và kiến thức sau

- Nước là hóa học năng lượng điện li cực kỳ yếu hèn : H2O ⇌">⇌ H+ + OH- 

- Tích số ion của nước: = =10-14 M (đo nghỉ ngơi 25oC)

• Môi trường axit: 

  > giỏi > 1,0.10–7M ⇒ pH +> –> tốt –7M ⇒ pH > 7

• Môi ngôi trường trung tính :

  = = 1,0.10–7M ⇒ pH = 7

* lấy ví dụ như 1: Một hỗn hợp gồm = 1,5.10-5. Môi trường của dung chất dịch này là:

A. Axit ; B. Trung tính ; C. Kiềm; D. Không xác định được

* Hướng dẫn và đáp án:

- Đáp án: C. Kiềm

- Bài ra: = 1,5.10-5 (M) nhưng =10-14(M) nên ta có:

 

*

* lấy một ví dụ 2: Trộn 10g dung dịch HCl 7,3% với 20g dung dịch H2SO4 4,9% rồi thêm nmong để được 100ml dung dịch A. Tính pH của dung dịch A.

* Hướng dẫn cùng đáp án:

- Theo bài ra, ta có:

 Từ công thức: C% = (mct/mdd).100% ⇒ mHCl = 10.7,3% = 0,73(g)

 ⇒ nHCl = 0,73/36,5 = 0,02 (mol)

 Tương tự: mH2SO4 = trăng tròn.4,9% = 0,98 (g)

 ⇒ nH2SO4 = 0,98/98 = 0,01 (mol).

- Ta bao gồm phương thơm trình điện li nhỏng sau:

 HCl → H+ + Cl-

 0,02 0,02

 H2SO4 → 2H+ + SO42-

0,01 0,02

 ⇒ nH+ = 0,02 + 0,02 = 0,04 (mol)

- Lại bao gồm, V hỗn hợp sau thời điểm pha trộn là 100ml = 0,1 lít

 ⇒ CM = n/V = 0,04/0,1 = 0,4(M)

 ⇒ pH = 0,4.

* lấy ví dụ như 2: Hoà rã 3,66 gam tất cả hổn hợp Na, Ba vào nước dư thu được 800ml dung dịch A với 0,896 lít H2 (đktc). Tính pH của hỗn hợp A.

* Hướng dẫn và đáp án:

- Theo bài ra, nH2 = 0,896/22,4 = 0,04(mol)

- Hotline số mol của Na với Ba theo thứ tự là x, y mol.

 Ta có: 23x + 137y = 3,66 (1)

- Các phương thơm trình phản ứng:

 Na + H2O → NaOH + 1/2H2

 x → x x/2 mol

 Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

 y → y → y mol

- Từ PTPƯ cùng bài xích ra: nH2 = x/2 + y = 0,04 (2)

- Giải hệ trường đoản cú (1), (2) ta có: x = 0,04 và y = 0,02

- Pmùi hương trình điện ly:

 NaOH → Na+ + OH-

 0,04 0,04 mol

 Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH-

 0,02 0,04 mol

- Từ PT năng lượng điện li tổng cộng mol OH- là: ∑nOH- = 0,04 + 0,04 = 0,08(mol)

⇒ CM(OH-) = n/V = 0,08/0,8 = 0,1(M)⇒ pOH = 1 ⇒ pH = 13

* lấy ví dụ 3: Hòa chảy 4,9 mg H2SO4 vào nước thu dược 1 lkhông nhiều dd. pH của dd chiếm được là bao nhiêu?

* Hướng dẫn và đáp án:

- Bài cho: m = 4,9mg = 4,9.10-3(g) =49.10-4(g)

 ⇒ CM(H2SO4) = 5.10-5/1 = 5.10-5(M).

- Phương trình năng lượng điện li:

 H2SO4 → 2H+ + SO42-

 0,5.10-4 2.0,5.10-4(mol)

 ⇒ CM(H+) = 10-4/1 = 10-4 ⇒ = 10-4 M

 ⇒ pH = -log = -log(10-4) = 4

* ví dụ như 4: Cho 15 ml hỗn hợp HNO3 có pH = 2 dung hòa không còn 10 ml dung dịch Ba(OH)2 có pH = a. Tính quý giá của a?

* Hướng dẫn cùng đáp án:

- Bài cho Vdd HNO3 = 15ml = 15.10-3(l). pH=2;

 Vdd Ba(OH)2 = 10ml = 10.10-3(l); pH = a; a=?

- Theo bài xích ra, ta có: pH = 2 ⇒ = 10-2 (M)

- Pmùi hương trình điện li: HNO3 → H+ + NO3- 

⇒ CM(HNO3) =  = 10-2M 

⇒ nHNO3 = CM.V = 15.10-3.10.10-3 = 15.10-5 (mol)

- PTPƯ hòa hợp HNO3 cùng Ba(OH)2:

 H+ + OH- → H2O

⇒ nOH- = nH+ = 15.10-5 = 15.10-5(mol)

⇒ pOH =-log = 1,82 ⇒ pH = 14 - pOH = 14 - 1,82 = 12,18

→ Vậy a = 12,18.

* lấy ví dụ 5: Hoà rã m gam Zn vào 200 ml dung dịch H2SO4 0,4M thu được một,568 lkhông nhiều khí hiđro với dung dịch X. Tính pH của dung dịch X?

* Hướng dẫn với đáp án:

- Theo bài ra, ta có: nH2SO4 =CM.V = 0,4.0,2 = 0,08 (mol)

 nH2 = V/22,4 = 1,568/22,4 = 0,07 (mol)

- Ta có phương trình hóa học:

 Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2↑ (1)

- Từ PTPƯ (1) ⇒ nH2SO4 pứ = nH2 = 0,07(mol).

⇒ n H2SO4 dư = 0,08 – 0,07 = 0,01 mol

- Ta bao gồm phương thơm trình điện li:

 H2SO4 → 2H+ + SO42-

 0,01 0,02

= n/V = 0,02/0,2 = 0,1M ⇒ pH = -log = -log<10-1> = 1.

° Dạng 3: Xác định pH của axit cùng bazơ yếu

* Pmùi hương pháp giải: 

+ Viết phương thơm trình điện li

- Dựa vào dữ khiếu nại đề bài xích vận dụng bí quyết tính độ năng lượng điện li và hằng số điện li axit, bazo Ka, Kb

- Công thức tính độ điện li:

 

*
 trong đó: C nồng độ chất điện li; C0 độ đậm đặc chất tan

+ Ta bao gồm pmùi hương trình năng lượng điện li của axit;

 HA ⇌">⇌ A- + H+

 

*
 Ka chỉ nhờ vào vào bản chất của axit và sức nóng độ

+ Ta gồm phương thơm trình năng lượng điện li của bazo:

 BOH ⇌">⇌  B+ + OH-

*
 Kb chỉ dựa vào vào thực chất của axit và sức nóng độ

- Hình như, ta rất có thể áp dụng được cách làm tính nkhô hanh như sau: 

*

* lấy ví dụ như 1: Giá trị pH của hỗn hợp axit fomic 1M (Ka = 1,77.10-4) là bao nhiêu?

* Hướng dẫn với đáp án:

- Pmùi hương trình năng lượng điện li:

 HCOOH ⇌ COO- + H+ (1)

 

*
 

- Ban đầu: 1M

- Điện li:

 a.1 .......... a.1 ........ a.1

- Sau năng lượng điện li:

 1 a........... a .......... a

- Tại thời gian thăng bằng ta tất cả :

 

*

 

*

- Theo (1) thì = a = 0,0132M ⇒ pH = -lg = 1,88.

Xem thêm: Làm Sao Để Biết Tin Nhắn Đã Được Đọc Trên Zalo, Làm Sao Để Biết Người Khác Đã Đọc Tin Nhắn

* Ví dụ 2: Dung dịch CH3COONa 0,1M (Kb = 5,71.10-10) gồm là bao nhiêu?

* Hướng dẫn với đáp án:

- Phương thơm trình điện li:

CH3COONa → CH3COO- + Na+

CM : 0,1 → 0,1

- Pmùi hương trình phản bội ứng thủy phân:

CH3COO- + H2O ⇌">⇌ CH3COOH + OH-

CM : a.0,1 → a.0,1

- Ta có:

*

- Sử dụng công thức 

*
 ta có:

 

*
 
*

*

* lấy ví dụ 3: Dung dịch A cất NH3 0,1M với NaOH 0,1M. Tính pH của dung dịch biết Kb của NH3 = 1,75.10-5.

* Hướng dẫn cùng đáp án:

- Ta có phương trình năng lượng điện li: 

 NaOH → Na+ + OH-

 0,1 0,1

 NH3 + H2O ⇌ NH4+ + OH-

- Ban đầu NH3 là 0,1M cùng OH- là 0,1M

- Điện ly:

 x x x

- Sau điện ly:

0,1- x x x+0,1

*

*

* lấy ví dụ 4: Hoà tan 1,07g NH4Cl vào nước được 2 lkhông nhiều dung dịch X.

a) Tính pH của dung dịch X biết hằng số phân li bazơ của NH3 là một,8.10-5.

b) Nếu chế tạo dung dịch X 100 ml dd HCl 0,01M được dd Y. Tính pH của dd Y?

* Hướng dẫn với đáp án:

a) Ta có: nNH4Cl= m/M = 1,07/53,5 = 0,02

 ⇒ CM(NH4Cl) = n/V = 0,02/2 = 0,01M

- Phương thơm trình năng lượng điện li:

 NH4Cl → NH4+ + Cl-

 0,01 0,01

 NH4+ + H2O ⇌ NH3 + H3O+

-Ban đầu: 0,01

- Điện ly:

 x …………………....x………..x

- Sau điện ly:

 0,01-x………..……x………. x

 Kb = x2/(0,01-x) = 1,8.10-5 

 ⇒ x = 4,24.10-4 ⇒ pH = 3,37

b) Pmùi hương trình điện ly:

HCl → H+ + Cl-

 0,001 0,001

 NH4+ + H2O ⇌ NH3 + H3O+

- Ban đầu:

 0,01……………………….0,001

- Điện ly:

 x…………………....x……...…x

- Sau năng lượng điện ly:

0,01-x…………… x………x+0,001

 Kb = x(x+0,001)/(0,01-x) = 1,8.10-5

⇒ x = 3,69.10-4 ⇒ pH = 3,43.

° Dạng 4: Bài tân oán pha loãng những hóa học năng lượng điện li để được pH định trước.

* Phương pháp giải: 

+ Tính số mol axit, bazo

Viết pmùi hương trình điện li

- Tính tổng số mol H+, OH-

- Viết pmùi hương trình phản bội ứng trung hòa

- Xác định môi trường xung quanh của hỗn hợp phụ thuộc pH ⇒ Xem xét mol axit tốt bazơ dư ⇒ kiếm tìm những giá trị mà bài xích toán hưởng thụ.

> Chú ý: Vdd sau khi trộn = Vaxit + Vbazo

* lấy ví dụ như 1: Trộn 3 hỗn hợp H2SO4 0,1M ; HNO3 0,2M ; HCl 0,3M với thể tích đều nhau chiếm được dung dịch A. Lấy 300 ml hỗn hợp A tính năng cùng với hỗn hợp B bao gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M. Tính thể tích dung dịch B nên dùng để sau thời điểm bội phản ứng xong nhận được hỗn hợp bao gồm pH = 1. Coi Ba(OH)2 và H2SO4 phân li hoàn toàn ở hai nấc.

* Hướng dẫn và đáp án:

- Sau khi trộn 3 dung dịch axit hoàn toàn có thể tích cân nhau ta chiếm được độ đậm đặc new của 3 axit là: CM(HCl) = 0,1 M; CM(HNO3) = 0,2/3; CM(H2SO4) = 0,1/3. Trong 300 ml hỗn hợp A: nHCl = 0,03 mol; nH2SO4 = 0,01 mol; nHNO3 = 0,02 mol

- Phương trình năng lượng điện ly:

 H2SO4 → 2H+ + SO42-

 0,01 0,02

 HNO3 → H+ + NO3-

 0,02 0,02

 HCl → H+  + Cl-

 0,03 0,03

- Tổng mol H+ là nH+ = 0,07 mol

- call x là thể tích của dung dịch B bắt buộc dung.

 nNaOH = 0,2x; nBa(OH)2 = 0,1x

- Pmùi hương trình năng lượng điện ly:

 NaOH → Na+ + OH-

 0,2x 0,2x

 Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH-

 0,1x 0,2x

- Tổng số mol OH- là: nOH- = 0,4x

- Ta có: H+ + OH- → H2O (Sau bội nghịch ứng pH =1 ⇒ dư axit)

- Ban đầu: 0,07 0,4x

- PƯ: 0,4x 0,4x

- Sau pư: 0,07-0,4x 0

 (0,07-0,4x)/(x+0,3) = 0,1 ⇒ x= 0,08 lít

* lấy ví dụ 2: Phải thêm bao nhiêu ml hỗn hợp HCl 1M vào 90 ml nước sẽ được hỗn hợp gồm pH = 1?

* Hướng dẫn với đáp án:

- Ta có: pH = 1 ⇒ = 0,1M

- Đặt thể tích dung dịch HCl 1M đề xuất cung ứng là V (lít)

⇒ nHCl = V mol

- Sau Khi trộn cùng với 90 ml H2O:

  = CM(HCl sau trộn) = V/(V + 0,09) = 0,1M. ⇒ V = 0,01(l) = 10(ml).

* lấy một ví dụ 3: Cho 100 ml dd hh gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M cùng với V ml dd hh tất cả H2SO4 0,0375M cùng HCl 0,0125M chiếm được dd có pH = 2 . Giá trị V là:

* Hướng dẫn và đáp án:

- Ta có: nOH- = 0,03 mol; nH+ = 0,0875 V

- Dung dịch sau thời điểm trộn pH = 2 → môi trường axit .

 (0,0875V-0,03)/(0,1+V) = 10-2 ⇒ V = 0,4(l).

* lấy ví dụ như 4: Trộn 300 ml dd hh gồm H2SO4 0,1M và HCl 0,15M với V ml dd hh bao gồm NaOH 0,3M với Ba(OH)2 0,1M, nhận được dd X tất cả pH = 12. Giá trị của V là: